ALGEMENE VOORWAARDEN
                                                   
 1. Definities.

ROCKET VIDEOS B.V. is een  bedrijf opgericht volgens het Nederlands recht. De Cliënt is de fysieke persoon of rechtspersoon, die, in het kader van zijn professionele activiteiten, bij ROCKET VIDEOS diensten of goederen bestelt. De geleverde Dienst bestaat uit een korte toelichtingsvideo die online gepubliceerd kunnen worden.

 

 1. Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract waardoor beide partijen gebonden zijn, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Cliënt. Er kan op geen enkele wijze worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming. Het niet toepassen door ROCKET VIDEOS B.V. van een bepaling, hernomen in deze algemene voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als het afzien van deze bepaling door ROCKET VIDEOS of als een erkenning van welk recht dan ook in hoofde van de Cliënt.

 

 1. Dienstaanvraag.

Iedere aanvraag wordt gedaan door de Cliënt via e-mail of telefonisch.  Rocket Videos stelt op basis van deze aanvraag een prijs offerte op. De prijs is exclusief BTW of andere belastingen en betreft enkel de dienst en prestaties zonder extra kosten en/of bijzondere onkosten. Indien de Cliënt akkoord is met de prijs, kan de Cliënt een bestelling plaatsen voor de aangevraagde dienst, voor de prijs zoals weergegeven op de offerte en betaalt hij een voorschot gelijk aan 50% van de prijs inclusief BTW of andere belastingen. Hij ontvangt vervolgens van ROCKET VIDEOS B.V. een ontvangstbevestiging van de bestelling. De bestelling is definitief en het contract is gesloten indien, binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van verzending van de ontvangstbevestiging, ROCKET VIDEOS de bestelling niet heeft geweigerd. In geval van weigering van de Dienst door ROCKET VIDEOS, zal het voorschot door ROCKET VIDEOS worden terugbetaald.

 

 1. Facturatie en levering

Een voorschot gelijk aan 50% van de prijs verhoogd met de BTW of andere belastingen, wordt gefactureerd op het moment dat de bestelling wordt ingediend. De resterende 50% van de totale prijs verhoogd met de BTW of andere belastingen wordt gefactureerd op het moment van de levering van de bestelde dienst. De finale factuur dient te worden voldaan na het afwerken van het project en voor de levering van de finale video, OF 10 weken na de aanvaarding van de offerte door de klant. Additionele kosten die tijdens het productieproces, en in samenspraak met de klant worden gemaakt, worden meteen gefactureerd en dienen binnen de 14 dagen te worden voldaan.

Het finale product wordt geleverd na ontvangst van het totale gefactureerde bedrag.

 1. Herroepingsclausule.

De Cliënt heeft het recht om het contract op te zeggen onder de volgende voorwaarden: 1) deze herroeping gebeurt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, 2) ROCKET VIDEOS B.V. is nog niet begonnen met het uitvoeren van zijn verplichtingen en 3) de Cliënt betaalt een schadevergoeding gelijk aan 66% van het betaalde voorschot, het saldo zal vervolgens worden terugbetaald aan de Cliënt. Na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen of indien ROCKET VIDEOS B.V. reeds begonnen is met de uitvoering van het contract, zal het voor de Cliënt niet meer mogelijk zijn om het contract op te zeggen. ROCKET VIDEOS B.V. kan het contract op elk moment opzeggen door middel van een verklaring per e-mail en door de terugbetaling aan de Cliënt van het door haar reeds betaalde bedrag.

 

 1. Wijziging.

Iedere wijziging van de bestelling die wordt gedaan na het sluiten van het contract dient schriftelijk meegedeeld te worden aan ROCKET VIDEOS B.V. die, indien zij de wijziging accepteert, zich het recht voorbehoudt om dienovereenkomstig de voorwaarden te wijzigen.

In elke fase zijn er twee review rondes voorzien. Alle feedback dient bij de eerste review ronde in 1 document te worden geleverd.

Nieuwe aanpassingen die in de tweede review ronde zijn aangevraagd, en die geen betrekking hebben op de aanpassingen van de eerste review ronde, beschouwen we als nieuwe elementen.

Feedback op het script, illustraties, storyboard en video dient te worden ingediend binnen 3 werkdagen.  Zo niet, wordt het document als goedgekeurd beschouwd en gaat het project naar de volgende fase in het productieproces.

Voor het verwerken van nieuwe elementen rekent Rocket Videos €500,00 per extra review ronde aan. Deze extra kost wordt eerst gecommuniceerd en overeengekomen met de klant.

 1. Aansprakelijkheid.

ROCKET VIDEOS B.V. is niet aansprakelijk, contractueel noch extracontractueel, voor gegevensbestanden, modellen, tekeningen, ondersteuningen of ieder ander element ontvangen van de Cliënt in het kader van de uitvoering van het contract of gebruikt door de Cliënt. De Cliënt garandeert dat hij eigenaar en/of wettelijk geautoriseerd is om alle overgemaakte elementen (typografie, foto’s, tekeningen, modellen,…) te gebruiken en dat hij de enige verantwoordelijke is voor hun toepassing en het gebruik van de diensten en systemen geleverd door ROCKET VIDEOS B.V., waarmee voldaan wordt aan de regelgeving op het gebied van de bescherming van het privéleven. De Cliënt vrijwaart ROCKET VIDEOS B.V. bij iedere vordering ingesteld door een derde partij die hier betrekking op heeft, wat betreft de hoofdsom, interesten en kosten. ROCKET VIDEOS B.V. is niet aansprakelijk voor het materiaal en de ondersteuningen verzonden door de Cliënt, die deze zaken verzekert tegen alle soorten risico’s (diefstal, brand, beschadiging…), die ROCKET VIDEOS B.V. geheel ontlasten. ROCKET VIDEOS B.V. is niet aansprakelijk voor fouten, defecten en schade veroorzaakt door derden, met inbegrip van leveranciers of aangestelden. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor vertragingen, fouten en nadelige gevolgen die te wijten zijn aan onnauwkeurige of onvolledige gegevens gecommuniceerd aan ROCKET VIDEOS B.V. . De Cliënt erkent en accepteert dat alle verplichtingen in hoofde van ROCKET VIDEOS B.V. strikt geïnterpreteerd dienen te worden. ROCKET VIDEOS B.V. kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bedrog of grove nalatigheid. Wanneer de Cliënt het bestaan van een grove of opzettelijke fout bewijst in hoofde van ROCKET VIDEOS B.V., kan de schadevergoeding die de Cliënt vordert uitsluitend betrekking hebben op de materiële schade die het directe gevolg is van de aan ROCKET VIDEOS B.V. toegerekende fout, met uitsluiting van iedere andere schade (o.a. morele schade, schade met betrekking tot levensgenot, met betrekking tot genot, inkomstenderving, kosten enz.) en kan in elk geval niet meer bedragen dan 75% van het bedrag (exclusief belastingen) dat de Cliënt daadwerkelijk heeft betaald bij de uitvoering van het contact.

 

 1. Intellectuele rechten.

In het geval dat ROCKET VIDEOS B.V. auteursrechten kan overdragen aan haar Cliënt, zal ROCKET VIDEOS B.V., bovenop de betaling van de volledige prijs, de exclusiviteit van het product of de dienst geleverd bij de uitvoering van het contract afstaan aan de Cliënt.

ROCKET VIDEOS B.V. behoudt zich het recht voor om gratis gebruik te maken van het eindproduct, gerealiseerd voor de Cliënt bij de uitvoering van het contract, met als doel om, door welk middel dan ook, haar diensten en producten ten aanzien van derden te promoten. ROCKET VIDEOS B.V. blijft volledig eigenaar van alle andere intellectuele rechten (zoals merken, brevetten, tekeningen, modellen, auteursrechten op alle werken anderen dan die het eindproduct uitmaken gerealiseerd bij de uitvoering van het contract), en van de knowhow ontwikkeld in het kader van de realisatie van haar prestaties.

 

 1. Goedkeuring van het goed of de dienst.

Op basis van de parameters bepaald door de Cliënt, levert ROCKET VIDEOS binnen een termijn van [10] dagen na het ontvangen van een briefing van de Cliënt, een eerste voorstel voor een goed of een dienst. De Cliënt beschikt over een termijn van [10] dagen om het voorstel goed of af te keuren. In dat geval preciseert hij de motieven voor de afkeuring. Het voorstel dat niet binnen de hierboven vermelde termijn is afgekeurd, is onherroepelijk geaccepteerd door de Cliënt. Indien mogelijk levert ROCKET VIDEOS B.V. binnen een termijn van [10] dagen na afkeuring van het voorstel door de Cliënt, een tweede voorstel voor het goed of de dienst. De Cliënt beschikt over een termijn van [10] dagen om het voorstel goed of af te keuren. In dat geval preciseert hij de motieven van zijn afkeuring. Het voorstel dat niet binnen de hierboven vermelde termijn is afgekeurd, is onherroepelijk geaccepteerd door de Cliënt.

 1. Exclusiviteit en niet-wegkopen van arbeidskrachten.

De Cliënt verbindt er zich toe om zich, tijdens de gehele duur van het contract, uitsluitend te wenden tot ROCKET VIDEOS B.V. voor wat betreft de prestaties die in direct of indirect verband staan met de uitvoering, het resultaat en de gevolgen. De Cliënt verbindt zich er eveneens toe en om niet, direct of indirect, het personeel van ROCKET VIDEOS B.V. of zijn onafhankelijke aangestelden in dienst te nemen.

 

 1. Termijn.

De termijnen van levering en uitvoering zijn slechts een indicatie en verbinden dus geenszins ROCKET VIDEOS B.V. . Een vertraging in de levering of de uitvoering van het contract zal in geen enkel geval aanleiding geven tot een of andere schadeloosstelling van schade interesten, de ontbinding of de schorsing van het contract ten voordele van de Cliënt.

 

 1. Overmacht, onverwachte zaken en onvoorzienbaarheid.

ROCKET VIDEOS B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden, contractueel noch extracontractueel, voor het niet nakomen, tijdelijk of definitief, van haar verplichtingen indien deze niet-nakoming te wijten is aan overmacht of onverwachte omstandigheden. De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of onverwachte zaken: 1) totaal of gedeeltelijk verlies of vernietiging van het automatiseringssysteem van ROCKET VIDEOS B.V. of van haar database indien een van deze gebeurtenissen redelijkerwijze niet direct kan worden toegerekend aan ROCKET VIDEOS B.V. en als niet kan worden bewezen dat ROCKET VIDEOS B.V. heeft nagelaten om redelijke maatregelen te treffen die een van deze gebeurtenissen hadden kunnen voorkomen, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogs- of terroristische handelingen, 7) stakingen, wel of niet aangekondigd, 8) werkonderbrekingen, 9) blokkades, 10) opstanden en oproeren, 11) een stop van levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een defect van Internet of van het opslagsysteem voor gegevens, 13) een defect van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan ROCKET VIDEOS B.V. afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde waarbij deze beslissing de goede uitvoering van het contract treft of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van ROCKET VIDEOS B.V. ontsnapt.

Indien, door omstandigheden onafhankelijk van de goede wil van ROCKET VIDEOS B.V., de uitvoering van de verplichtingen niet kan worden nagekomen of nog kostbaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden ROCKET VIDEOS B.V. en de Cliënt zich ertoe om te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden in een termijn die redelijk is met het oog op een herstel van het evenwicht. Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijke termijn zal elk van de partijen om de ontbinding van de contractuele relatie die hen verenigt, kunnen verzoeken, zonder schadeloosstelling of schadevergoeding van welke soort ook.

 

 1. Bezwaren.

De levering of het gedeeltelijke gebruik van het goed en de dienst besteld bij ROCKET VIDEOS B.V. brengt een definitieve goedkeuring mee van datgene dat geleverd is. Klachten met betrekking tot de geleverde werken of diensten zijn niet ontvankelijk, behalve indien (a) ze niet handelen over de conformiteit van het goed of de dienst geleverd volgens de parameters zoals vastgesteld door de Cliënt en indien (b) zij worden gecommuniceerd per aangetekende brief binnen acht dagen na de levering. In ieder geval, verjaart iedere actie betreffende contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid tegen ROCKET VIDEOS B.V. na een verloop van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat de fout zich voordoet.

 

 1. Betaling.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal onderworpen zijn aan een jaarlijkse rentevoet van 15% tot aan de dag van betaling, bovenop een conventioneel schadebeding van 15% met een minimum van 125,00 €. Indien het bedrag niet betaald is op de afgesproken datum, behoudt ROCKET VIDEOS B.V. zich het recht voor om, zonder voorafgaande aanmaning, de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, onafhankelijk van zijn recht om, zonder aanmaning en voorafgaande juridische beslissing, het contract als ontbonden te zien ten nadele van de Cliënt en om schadevergoeding en interesten te eisen. Hetzelfde geldt in het geval van het niet nakomen door de Cliënt van een van zijn verplichtingen.

 

 1. Divers.

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet niets af aan de andere bepalingen. Iedere bepaling zal, indien het geval zich voordoet, worden uitgelegd in het voordeel van ROCKET VIDEOS B.V. . Het contract, de onderhandeling daarover, de gevolgen en consequenties zullen onderworpen worden aan het Nederlands recht.